เอกนาม (Monomial)

บทนิยาม (Definition)

เอกนาม คือ นิพจน์ (Expression) ที่สามารถเขียนได้ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป และเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก (เลขยกกำลังไม่ติดค่าลบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างของเอกนาม

0, -1, 2, x, 2x, x2, 2x2

ตัวอย่างนิพจน์ที่ไม่เป็นเอกนาม

x-1, 2x-2, x/y, 2x/y, 2+x, 2-5x2, 2x+3y+4z

0 เป็นเอกนามหรือไม่?

0 เป็นเอกนาม เนื่องจากสามารถเขียนในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป 0 = 0x0

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ