เอกนาม (Monomial)

เอกนาม คือ นิพจน์ที่สามารถเขียนได้ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป และเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก

Natthakon M.

January 19, 2021