เข้าร่วมการอบรม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Cisco Webex

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 1 “ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Cisco Webex” ด้วยโปรแกรม Cisco Webex เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้โปรแกรม Cisco Webex เป็นเครืองมือประชุมออนไลน์ และห้องเรียนเสมือน

จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากรบรรยายการอบรมโดย นายนิธิไกร พันธประวัติ Distributer partner system engineer บริษัท ซีสโก้ ซีสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ