เข้าร่วมการอบรม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 “ะบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365” ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อลิขสิทธิ์ เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานออนไลน์

จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ