เข้าร่วมการอบรม SRRU Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 “SRRU Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้ระบบ SRRU e-learning Platform Moodle เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลน์

จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ