เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ

วันที่ 13 พ.ค. 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ: การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education: CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ