รวมสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบ Text สามารถคัดลอก-วางได้เลย

การพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่รองรับการพิมพ์สมการ ทำให้บางครั้ง เราไม่สามารถพิมพ์สมการที่มีสัญลักษณ์พิเศษได้ เช่น การพิมพ์สัญลักษณ์บนเว็บไซต์ Google form, Facebook, การพิมพ์สัญลักษณ์บนโปรแกรมแต่งภาพ เป็นต้น ดังนั้นหลายคนจึงเลือกใช้การทำสมการคณิตศาสตร์เป็นรูปภาพมาใส่แทน ซึ่งไม่ค่อยสะดวกนัก

ผมจึงได้รวมสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการใช้งาน ที่อยู่ในรูปแบบข้อความ (Text) ทำให้สามารถคัดลอก ไปใช้งานได้ทันที เหมือนข้อความทั่วไป

สัญลักษณ์ชื่อสัญลักษณ์
x̄ x̅x-bar ,x บาร์, ค่าเฉลี่ย
p-hat
a²b³ยกกำลัง
∈ ∉สมาชิก (Element)/ไม่เป็นสมาชิก
⊂ ⊄สับเซ็ต/ไม่เป็นสับเซ็ต
∩ ⋂อินเตอร์เซกชัน (Intersection)
∪ U ⋃ยูเนียน (Union)
A’คอมพลีเมนต์
Summation
ø ∅ ɸ {}เซตว่าง (Empty Set)
ดังนั้น
เนื่องจาก…
∨ ∧ → ↔และ, หรือ, ถ้า…แล้ว…, ก็ต่อเมื่อ
~ ¬นิเสธ
∀x ∃xตัวบ่งปริมาณ
∞ ⇔⇒∀∃∫∬∭≠≈≤≥°อื่นๆ

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ