การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan

ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เป็นวิธีการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยที่สร้างขึ้นโดย Robert V. Krejcie มหาวิทยาลัย Minnesota และ Daryle W. Morgan มหาวิทยาลัย Texas A&M ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Educational and Psychological Measurement ในปี ค.ศ. 1970 เล่มที่ 30 หน้า 607-610 ชื่อบทความ Determining sample size for research activities

ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และกำหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95%

สามารถใช้คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป โดยผู้วิจัยต้องทราบขนาดของประชากรก่อน

สูตรการคำนวณของ Krejcie & Morgan

$$n=\frac{\chi^{2}NP(1-P)}{d^{2}P(1-P)}$$

$n$ แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
$N$ แทน จำนวนประชากร
$\chi$ แทน ค่าไคสแควร์ที่ Degree of freedom (df) เท่ากับ 1 ระดับความเชื่อมั่น 95% (เท่ากับ 3.841)
$P$ แทน สัดสวนของประชากร หากไม่ทราบ ใส่ค่า 0.05
$d$ แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.05)

ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน

ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน

อ้างอิง:

  1. Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, Vol.30, หน้า 607-610.
  2. Research Division, National Education Association. (December, 1960). Small-Sample Techniques. The NEA Research Bulletin, Vol.38 : หน้า 99.

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ