เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผ่านทาง Facebook Live

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ