การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA model)

ขั้นตอนการสอนตาม CIPPA model

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA model) มีรูปแบบการสอน 2 ลักษณะ คือ

 1. การใช้แนวคิด 5 แนวคิดเป็นหลักในการสนอ ดังนี้
  1) แนวคิดการสร้างความรู้ (Constrution of Knowledge)
  2) แนวคิดการใช้การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Interaction)
  3) แนวคิดการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ โดยการให้เคลื่อนไหวกายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ (Physical Partcipation)
  4) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการต่างๆ (Process Learning)
  5) แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ (Application)
 2. การใช้กระบวนการสอน 7 ขั้นตอน ดังนี้
  ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิมหรือการตรวจสอบความรู้เดิมที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ความรู้ใหม่
  ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่
  ขั้นที่ 3 การศึกษาและสร้างความเข้าใจข้อมูล ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
  ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
  ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้
  ขั้นที่ 6 การแสดงความรู้/การฝึกปฏิบัติ
  ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้

ส่วนใหญ่แล้วจะใช้รูปแบบ 7 ขั้นตอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

อ้างอิง: ทิศนา แขมมณี และคณะ. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA model). กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 1

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ