เข้าร่วมงานประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญูบูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566

เข้าร่วมประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญูบูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ