แผนภาพโพสสิบิลิตี้ (Possibility Diagram)

แผนภาพโพสสิบิลิตี้ (Possibility Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงผลลัพธิ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำ 2 ขั้นตอน หรือสุ่ม 2 ครั้ง ซึ่งแผนภาพโพสสิบิลิตี้จะทำให้ดูผลลัพธ์ทั้งหมดได้ง่ายขึ้น มีลักษณะเป็นตารางรางแนวตั้งแนวนอน โดยการกระทำที่หนึ่งเป็นแนวตั้ง และการกระทำที่สองเป็นแนวนอน แผนภาพที่ได้จะแสดงผลลัพธ์เกิดขึ้นจากการกระทำทั้งสองแบบ เช่น การโยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ