ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง)

เป้าหมายการเรียนรู้

  1. ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด และหลักการ ไปสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิกได้
  2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
  3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้

ประเด็นการเรียนรู้

  1. อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ
  2. Adobe Illustrator เบื้องต้น
  3. Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
  4. Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือขั้นสูง
  5. Adobe Illustrator การลงสีแบบต่างๆ
  6. Adobe Illustrator การจัดการกับ วัตถุและการจัดองค์ประกอบ
  7. Adobe Illustrator กระบวนการ Export และเผยแพร่ชิ้นงาน

หน่วยงานที่จัด: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

สถานที่/รูปแบบ การจัดอบรม: ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ)

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ