ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชา การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

เป้าหมายการเรียนรู้

  1. เพื่อให้สามารถอธิบายลักษณะของหนังสือติดต่อราชการและความแตกต่างของหนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือประทับตราได้
  2. เพื่อให้สามารถอธิบายการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้อง ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา
  3. เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือติดต่อราชการได้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี

ประเด็นการเรียนรู้

  1. ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
  2. วิธีการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี
  3. ฝึกปฏิบัติ การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สถานที่/รูปแบบ การจัดอบรม: ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ)

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ