ค่าบริการรายเดือนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คืออะไร? เสียค่าใช้จ่ายกี่บาท

เมื่อเช้า ได้เปิดเล่น Facebook แล้วเห็นโพตส์ที่มีการแชร์เป็นจำนวนมาก พูดถึงค่าบริการรายเดือนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่แตกต่างกันของแต่ละบ้าน

ค่าบริการรายเดือนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คืออะไร?

ค่าบริการรายเดือนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นค่าใช้จ่ายในการอ่านหน่วยเครื่องวัดไฟฟ้า การจัดทำใบแจ้งค่าไฟฟ้า การรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ซึ่งเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน แม้จะมีการใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม โดยต้นทุนของค่าบริการรายเดือนไม่ได้มีในส่วนของค่าบำรุงรักษามิเตอร์ (มติชนออนไลน์. 6 ม.ค.66)

ค่าบริการรายเดือนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสียค่าใช้จ่ายกี่บาท

ค่าบริการรายเดือนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันตามประเภทของการใช้ไฟฟ้า ดังนี้

 1. ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
  ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ค่าบริการ 8.19 บาท/เดือน
  ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ค่าบริการ 38.22 บาท/เดือน
 2. ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
  แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์ ค่าบริการ 312.24 บาท/เดือน
  แรงดันต่ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์ ค่าบริการ 46.16 บาท/เดือน
 3. ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ค่าบริการ 312.24 บาท/เดือน
 4. ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ค่าบริการ 312.24 บาท/เดือน
 5. ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ค่าบริการ 312.24 บาท/เดือน
 6. ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไร
  แรงดันต่ำกว่ำ 22 กิโลโวลท์ ค่าบริการ 20 บาท/เดือน
  แรงดัน 22 กิโลโวลท์ขึ้นไป ค่าบริการ 312.24 บาท/เดือน
 7. ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร
  อัตราปกติ ค่าบริการ 115.16 บาท/เดือน
  อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ค่าบริการ 228.17 บาท/เดือน

References

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. (2561, 28 กันยายน). ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558.

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ