คณิตศาสตร์ ม.1 เพิ่มเติม ห้อง SMET (12 ม.ค.64)

เนื่องจากมีนักเรียนเข้าเรียนออนไลน์เพียงคนเดียว จึงให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในเอกสารด้านล่างนี้ พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัด 2.1 ลงในกระดาษขนาด A4 (มีเส้น หรือไม่มีเส้นก็ได้) ส่งในวันเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ