ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 23 คาบต่อสัปดาห์ และดูแลชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

Natthakon M.

November 2, 2022

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/65 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 (ค31101)

แจ้งแนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 สอบวันอังคาร ที่ 20 ก.ค. 65 เวลา 09.00-10.00 น. (60 นาที) ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 20 คะแนน ข้อละ 0.67 คะแนน

Natthakon M.

July 19, 2022

จำนวน 9 หลัก ที่ค่าของเลขโดดในหลักร้อยมีค่ามากกว่าเลขโดด ในหลักสิบ อยู่ 250

วันนี้มีเพื่อนมาถามแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตสาสตร์ สสวท. ป.4 แล้วก็งงกับโจทย์ข้อนี้

Natthakon M.

June 18, 2021