โครงสร้างข้อสอบ (Blueprint) ปลายภาค วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6

ข้อสอบปลายภาค วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค33215) ม.6 สอบวันที่ 11 ตุ.ค.66 เวลา 09.00-10.30 น. (90 นาที)

ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ตอน คะแนนทั้งหมด 30 คะแนน
ตอนที่ 1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อ 15 คะแนน
ตอนที่ 2 จับคู่ 10 ข้อ 10 คะแนน
ตอนที่ 3 อัตนัย 5 ข้อ 5 คะแนน

ตอนที่ 1 ปรนัย 20 ข้อ

  1. อ่านกราฟดูค่า Limit 2 ข้อ
  2. หาค่า Limit 4 ข้อ (แทนค่าตอบ)
  3. หาค่า Limit ซ้ายและลิมิตขวา 2 ข้อ
  4. หาค่า Limit ที่ส่วนเป็นศูนย์ 4 ข้อ (แยกตัวประกอบ, สังยุค ก่อนแทนค่า)
  5. อัตราการเปลี่ยนแปลง 2 ข้อ (หน้า 43-46)
  6. หาอนุพันธ์ 3 ข้อ (หา f'(x) หรือ dy/dx เน้นสูตรที่ 1 และ 2 หน้า 54)
  7. หาอนุพันธ์แล้วแทนค่า 3 ข้อ (เช่น หา f'(5) เน้นใช้สูตรที่ 1 และ 2)

เนื้อหาที่ไม่ออกสอบ: ฟังก์ชันประกอบ, กฎลูกโซ่ และตรีโกณมิติ

ตอนที่ 2 จับคู่ 10 ข้อ

  1. เนื้อหาอนุพันธ์ทั้งหมด ส่วนใหญ่ออกสูตรที่ 2 ตามด้วยสูตรที่ 1 และสูตรที่ 17 ข้อเดียว (สูตรหน้า 54)

ตอนที่ 3 อัตนัย 5 ข้อ

  1. หาอนุพันธ์ f'(x) หรือ dy/dx 4 ข้อ เน้นใช้สูตร 1 และ 2 (สูตรหน้า 54)
  2. หาอนุพันธ์แล้วแทนค่า f'(10) 1 ข้อ

ขอให้นักเรียนโชคดีในการทำแบบทดสอบ

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ