โครงสร้างข้อสอบ (Blueprint) ปลายภาค วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6

ข้อสอบกลางภาค วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค33216) ม.6 สอบวันที่ 4 ม.ค.67 เวลา 09.00-10.30 น. (90 นาที)

ข้อสอบมีทั้งหมด 1 ตอน คะแนนทั้งหมด 20 คะแนน
เป็นข้อสอบแบบอัตนัย 4 ข้อ ไม่มีแบบปรนัย (ไม่มีข้อกา)
ข้อที่ 1 มี 5 ข้อย่อย (5 คะแนน) ให้บอกว่าตัวแปรสุ่มที่กำหนดให้เป็นตัวแปรสุ่มต่อเนื่องหรือตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง อ่านหน้า 5
ข้อที่ 2 มี 5 ข้อย่อย (5 คะแนน) ให้เขียนค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสุ่มแต่ละข้อ อ่านหน้า 6
ข้อที่ 3 (5 คะแนน)เติมคำในช่องว่าง และคำนวณเกี่ยวกับการโยนเหรียญ หาปริภูมิตัวอย่าง (S), ความน่าจะเป็น P(X=x) อ่านหน้า 8, คำนวนหาคาดคาดหมาย (μ) สูตรหน้า 11 และดูตัวอย่างหน้า 13,
ข้อที่ 4 (5 คะแนน) การแจกแจงทวินาม อ่านหน้า 27 ตัวอย่างที่ 10

เนื้อหาที่ไม่ออกสอบ: ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม, ความแปรปรวนของของตัวแปรสุ่ม, ไม่มีวาดกราฟ

ขอให้นักเรียนโชคดีในการทำแบบทดสอบ

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ