วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 (ว30291)

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ