บันทึกการสอนออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 16 ก.ค.64 สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เรื่อง สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

วันอังคาร ที่ 15 ก.ค. 64 สอน ม.1 SMET

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ