คะแนนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566

คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สอบระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค. 66 ในรายวิชาของครูณัฐกร มัทธะปานัง

#ชื่อวิชาคะแนนสอบ
1คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1ดูคะแนน
2คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2ดูคะแนน
3คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4ดูคะแนน
4ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ม.5ดูคะแนน
5คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6ดูคะแนน

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ