ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 23 คาบต่อสัปดาห์ และดูแลชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ