เลขโดด (Digit)

เลขโดด คืออะไร?

เลขโดด (Digit) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน มีทั้งหมด 10 ตัว ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ