รูปแบบการพิมพ์รายงานการวิจัย SRRU

เพื่อความสะดวกในการหารูปแบบการพิมพ์งานวิจัยของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงได้นำการเนื้อหาหลักๆมาเขียนในบทความนี้ โดยอ้างอิงการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อ่านฉบับเต็มได้ที่:
1. คู่มือบริหารงานวิจัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2563)
2. คู่มือรายงานวิจัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2560)

การจัดหน้ากระดาษ

เว้นที่ว่างขอบกระดาษ ขอบบนเว้นระยะประมาณ 1.50 นิ้ว (3.81 ซม.) ขอบล่างเว้นระยะประมาณ 1.00 นิ้ว (2.54 ซม.) ขอบซ้ายเว้นระยะ ประมาณ1.50 นิ้ว ขอบขวาเว้นระยะประมาณ 1.00 นิ้ว

การย่อหน้า เว้นระยะประมาณ 7 ตัวอักษร แล้วพิมพ์ตัวที่8 ถ้าพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตั้งแท็บที่ย่อหน้าแรก 0.60 นิ้ว (1.52 ซม.)

การเว้นระยะและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

คำย่อที่มีมากกว่า 1 คำติดกันระหว่างมหัพภาคไม่ต้องเว้นระยะ เช่น กศ.ม.

ตัวเลขที่บอกช่วงจำนวนจะต้องใช้จำนวนเต็ม เช่น พ.ศ. 2541-2542 ตัวเลขสองจำนวนที่จำเป็นต้องเขียนติดกันให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น หน้า 19, 21

การกำหนดหัวข้อในการพิมพ์โดยใช้การตั้งระยะแท็บของคอมพิวเตอร์

A ตั้งแท็บ 0.60 นิ้ว = 1.52 ซม.
B ตั้งแท็บ 0.85 นิ้ว = 2.16 ซม.
C ตั้งแท็บ 1.20 นิ้ว = 3.05 ซม.
D ตั้งแท็บ 1.65 นิ้ว = 4.19 ซม.
E ตั้งแท็บ 1.95 นิ้ว = 4.95 ซม.
F ตั้งแท็บ 2.29 นิ้ว = 5.82 ซม.

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ