คะแนนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สอบระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค. 65

#ชื่อวิชาคะแนนสอบ
1คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4ดูคะแนนสอบ
2คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5ดูคะแนนสอบ
3คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1ดูคะแนนสอบ
4คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2ดูคะแนนสอบ
5คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6ดูคะแนนสอบ
6การสร้างเว็บเพจ Web Applicationดูคะแนนสอบ