แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/65 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 (ค31101)

แจ้งแนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 สอบวันอังคาร ที่ 20 ก.ค. 65 เวลา 09.00-10.00 น. (60 นาที)

ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 20 คะแนน ข้อละ 0.67 คะแนน

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ