แจ้งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่มีสิทธิสอบ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 จะสรุปเวลาเรียนส่งให้ผู้บริหารวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ให้นักเรียนตรวจสอบ

แนวปฏิบัติในการแก้ “ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน (มส.)”
ในการแก้ “มส.” มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
ครูผู้สอนได้พิจารณาสาเหตุที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคือ

  1. นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60% ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ต้องเรียนซ้ำใหม่หมด
  2. นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% แต่ไม่น้อยกว่า 60%
    • ให้นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน “มส.” จากครูผู้สอน
    • ครูผู้สอนจะจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เวลาครบตามรายวิชา โดยอาจใช้ชั่วโมงว่าง/วันหยุด
    • ถ้านักเรียนไม่มาแก้ “มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดให้นักเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ำ
    • ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาแก้ “มส.” ได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะขยายเวลามาแก้ “มส.”

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ