คะแนนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สอบระหว่างวันที่ 16-17, 20-21 มีนาคม 2566

#ชื่อวิชาคะแนนสอบ
1คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1ยังไม่ตรวจ
2คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2SMET | IEP | กีฬา
3คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4ดูคะแนน
4โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.5ยังไม่ตรวจ
5คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6SMET | IEP

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ