ภาพกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (อาคารเรียนอนุบาล อาคาร 10 ชั้น 2)

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ