ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 25 คาบต่อสัปดาห์ และดูแลชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ