โครงสร้างข้อสอบ (Blueprint) ปลายภาค วิชาระเบียบวิธีวิจัย ม.5

ข้อสอบปลายภาค วิชาระเบียบวิธีวิจัย ม.5 สอบวันที่ 10 ตุ.ค.66

ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ตอน คะแนนทั้งหมด 30 คะแนน
ตอนที่ 1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ 15 คะแนน
ตอนที่ 2 อัตนัย 1 ข้อ (4 ข้อย่อย) 5 คะแนน

ตอนที่ 1 ปรนัย

  1. ลักษณะงานวิจัยที่ดี, ประโยชน์ 2 ข้อ
  2. การตั้งสมมติฐาน 2 ข้อ
  3. ความหมายของประชากรวิจัย 1 ข้อ
  4. เค้าโครงการวิจัย 2 ข้อ
  5. การรวบรวมข้อมูล 2 ข้อ
  6. ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 2 ข้อ
  7. การกำหนดปัญกาหารวิจัย การตั้งชื่อเรื่องวิจัย 6 ข้อ
  8. ส่วนประกอบของงานวิจัย 12 ข้อ
  9. จริยธรรมทางวิชาการในการทำวิจัย 1 ข้อ

ตอนที่ 2 อัตนัย

โจทย์กำหนดปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน แล้วให้นักเรียนนำข้อความที่โจทย์ให้มา 1) ตั้งชื่องานวิจัย 2) เครื่องมือที่ควรใช้ 3) วัตถุประสงค์ 4) กลุ่มตัวอย่าง

ขอให้นักเรียนโชคดีในการทำแบบทดสอบ

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ