โครงสร้างข้อสอบ (Blueprint) ปลายภาค วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1

ข้อสอบปลายภาค วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค21203) ม.1 สอบวันที่ 11 ตุ.ค.66 เวลา 09.00-10.00 น. (60 นาที)

ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ตอน คะแนนทั้งหมด 30 คะแนน
ตอนที่ 1 ปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อ 15 คะแนน
ตอนที่ 2 อัตนัย 5 ข้อ 7 คะแนน
ตอนที่ 3 กาถูกผิด 10 ข้อ 8 คะแนน

ตอนที่ 1 ปรนัย 20 ข้อ

 1. ตัวประกอบของจำนวนนับ 5 ข้อ
 2. การหารลงตัว 1 ข้อ
 3. จำนวนเฉพาะ 7 ข้อ
 4. การแยกตัวประกอบ 2 ข้อ
 5. ห.ร.ม. 2 ข้อ
 6. ค.ร.น. 2 ข้อ

ตอนที่ 2 อัตนัย 5 ข้อ

 1. การหารลงตัวของจำนวนนับ
 2. หา ห.ร.ม.
 3. หา ค.ร.น.
 4. จำนวนเฉพาะ
 5. การแยกตัวประกอบ

ตอนที่ 3 กาถูกผิด 10 ข้อ

 1. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจำนวนนับ จำนวนเฉพาะ จำนวนประกอบ จำนวนคี่ จำนวนคู่ การหารลงตัว เช่น จำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนคี่

ขอให้นักเรียนโชคดีในการทำแบบทดสอบ

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ