แจ้งนักเรียนติดต่อรับใบ สด.9 ให้แล้วเสร็จในช่วงปิดภาคเรียน

ขอแจ้งให้นักเรียนชายสัญชาติไทยตามกฎหมาย ที่มีอายุ 17 ปี (เกิดปี พ.ศ.2549) ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (ทำใบสำคัญ สด.9) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาปฏิบัติราชการ)

หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะมีความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 44 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปแสดง ดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. สูติบัตร
  4. หลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)

สถานที่ติดต่อ

หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอที่ผู้ปกครองมีภูมิลำเนา

กรณีสถานที่ติดต่อ
บิดา มารดา จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายตามภูมิลำเนาของบิดา
บิดา มารดา หย่าและบันทึกการหย่าระบุความเป็นผู้ปกครองตามภูมิลำเนาบิดาหรือมารดา ที่ตกลง
ตามบันทึกการหย่าให้เป็นผู้ปกครอง
(บิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี)
บิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามภูมิลำเนาของบิดา
บิดา มารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกันตามภูมิลำเนามารดา
บิดาหรือมารดาหรือบิดามารดาตาย หรือบิดาหรือมารดาหรือบิดามารดาไม่ปรากฏตามภูมิลำเนาบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ