เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ