คณิตศาสตร์ ม.1 เพิ่มเติม ห้อง SMET (5 ม.ค.64)

ให้นักเรียนศึกษาเอกสารในไฟล์ PDF พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดที่ 1.4 ลงในสมุดหรือกระดาษก็ได้ ส่งในวันเปิดเรียน

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ