โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมที่ 3 การทบทวนระหว่างการดำเนินการ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมที่ 3 การทบทวนระหว่างการดำเนินการ

Natthakon M.

June 25, 2022

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ: การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education: CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน

Natthakon M.

May 13, 2022