เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

Natthakon M.

December 23, 2022

ผ่านการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1)

ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1)

Natthakon M.

November 23, 2022

โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมที่ 3 การทบทวนระหว่างการดำเนินการ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมที่ 3 การทบทวนระหว่างการดำเนินการ

Natthakon M.

June 25, 2022

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ: การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education: CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน

Natthakon M.

May 13, 2022