กิจกรรมทัศนศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ณ โลกกว้างช้าง (Elephant World)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โลกกว้างช้าง (Elephant World)

แค่ครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ