ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 23 คาบต่อสัปดาห์ และดูแลชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

Natthakon M.

August 17, 2022