นำนักเรียนเข้าแข่งขัน A-Math ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทย์ รร.สิรินธร 2565

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน A – Math

Natthakon M.

September 17, 2022

แทนแกรม (Tangram) ปริศนารูปเรขาคณิต 7 ชิ้น

ปริศนาแทนแกรม (Tangram puzzle) เป็นตัวต่อปริศนารูปเรขาคณิตจำนวน 7 ชิ้น สามารถนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาต่อประกอบกันเป็นรูปร่างต่างๆ

Natthakon M.

September 1, 2022

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 23 คาบต่อสัปดาห์ และดูแลชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

Natthakon M.

August 17, 2022

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/65 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 (ค31101)

แจ้งแนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 สอบวันอังคาร ที่ 20 ก.ค. 65 เวลา 09.00-10.00 น. (60 นาที) ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 20 คะแนน ข้อละ 0.67 คะแนน

Natthakon M.

July 19, 2022
1 2 3 5