นำนักเรียนเข้าแข่งขัน A-Math ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทย์ รร.สิรินธร 2565

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน A – Math

Natthakon M.

September 17, 2022

เข้าร่วมการอบรม SRRU Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 “SRRU Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้ระบบ SRRU e-learning Platform Moodle เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Natthakon M.

June 10, 2021

เข้าร่วมการอบรม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 “ะบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365” ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อลิขสิทธิ์ เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานออนไลน์ จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Natthakon M.

June 9, 2021