เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

Natthakon M.

December 23, 2022

ผ่านการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1)

ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1)

Natthakon M.

November 23, 2022

โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมที่ 3 การทบทวนระหว่างการดำเนินการ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมที่ 3 การทบทวนระหว่างการดำเนินการ

Natthakon M.

June 25, 2022

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ: การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education: CBE) จากสถาบันผลิตครูสู่โรงเรียน

Natthakon M.

May 13, 2022

เข้าร่วมการอบรม SRRU Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 “SRRU Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้ระบบ SRRU e-learning Platform Moodle เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Natthakon M.

June 10, 2021

เข้าร่วมการอบรม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 “ะบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365” ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เนื้อหาการอบรมกล่าวถึง การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อลิขสิทธิ์ เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานออนไลน์ จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Natthakon M.

June 9, 2021